Instrucțiuni pentru completarea formularului 230

INSTRUCȚIUNI

de completare a formularului 230 “Cerere privind destinația sumeireprezentând până

la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem

colectiv pentru domeniul locativ”

cod 14.13.04.13

1. Formularul se completează  şi se depune de către persoanele fizice care realizează

venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situații :

‐ au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform

Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificările  şi completările ulterioare  şi solicită

restituirea acestora ;

‐    optează  pentru virarea unei sume reprezentând până  la 2% din impozitul anual,

pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau

unităților de cult;

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume

către o singură entitate nonprofitsau unitate de cult.

‐    contribuabilii solicită  deducerea din veniturile impozabile din salarii, obținute la

funcția de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistemcolectiv pentru domeniul

locativ, potrivitlegii, în limita uneisumemaxime egale cu 300 lei pe an.

 

2. Termen de depunere:

‐ anual, până la data de 25mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularulse completează în două exemplare:

‐ originalulse depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază  teritorială  contribuabilul are adresa unde îşi are

domiciliul, potrivit legiisau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită

de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază  teritorială  se află  sursa de venit, pentru ceilalți

contribuabili persoane fizice;

‐ copia se păstrează de către contribuabilsau de către împuternicitul acestuia.

 

3. Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la

oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data

depunerii la poştă, după caz.

Formularulse pune gratuitla dispoziție contribuabilului, la solicitarea acestuia.

 

I.DATEDE IDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI

Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal

sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,

cu ocazia înregistrăriifiscale, după caz.

 

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM

COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DINSALARII,OBȚINUTE

LAFUNCȚIADE BAZĂ

Denumire instituție de credit – se înscrie denumirea băncii de economisire şi creditare

în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire creditare, potrivit

legislației în materie.